بررسی آخرین تعدیلات پیشنهادی پلان تفصیلی شهر نیلی توسط والی دایکندی

بررسي آخرين تعديلات پيشنهادي پلان تفصيلي شهر نيلي توسط والي دايكندي

 هيئت تخنيكي وزارت شهرسازي و مسكن امروز يكشنبه ١٩ قوس ١٣٩٦ گزارش بررسي هاي تخنيكي و پلانهاي اصلاحي خود را در مورد تعديل پلان تفصيلي شهر نيلي به محمود بليغ والي دايكندي ارائه نمودند. در مجلس تخنيكي كه به همين منظور در دفتر والي دايكندي داير شده بود، شاروال نيلي و تيم تخنيكي رياست شهرسازي دايكندي نيز حاضر بودند
والي دايكندي پس از استماع گزارش تيم هاي تخنيكي در مورد تعديلات پيشنهادي در پلان تفصيلي شهر نيلي، با تشكر از كار فشرده و بسيار خوب اين تيم و با قناعت بخش خواندن تعديلات پيشنهادي در پلان تفصيلي، نظرات و راهنماييهاي خود را جهت بهبود هرچه بهتر اين پلان، به تيم هاي تخنيكي ابراز نمود.