اشتراك و سخنراني والي دايكندي در كنفرانس حقوق بشر و مبارزه با فساد اداري

 

 محمود بليغ والي دايكندي روز سه شنبه ٢١ قوس ١٣٩٦ در كنفرانسي تحت عنوان " حقوق بشر و مبارزه با فساد اداري" كه در هتل برگ بادام شهر نيلي داير شده بود اشتراك و سخنراني نمود. اين كنفرانس از سوي دفتر ولايتي كميسيون مستقل حقوق بشر در دايكندي و براي تجليل از روز جهاني حقوق بشر و روز ملي قربانيان جنگ داير شده بود. در اين سمينار كه باحضور اساتيد دانشگاه، علما، جامعه مدني، نمايندگان شوراي ولايتي و نهادهاي عدلي و قضايي داير شده بود، روي موضوعاتي چون بسترها و زمينه هاي فساد اداري در نهادهاي دولتي و غير دولتي، تاثير فساد اداري بر محدود سازي دسترسي به عدالت، تاثير فساد اداري بر افزايش نقض حقوق بشر و دست آوردهاي نهادهاي دولتي و عدلي و قضايي در امر مبارزه با فساد اداري بحث گرديد.
والي دايكندي در سخنان مفصلي، با تاكيد بر اراده و جديت حكومت محلي دايكندي در مبارزه با فساد اداري، بر وجوه مختلف فساد در نهادهاي دولتي اشاره كرده خواهان همكاري تمام مردم، جامعه مدني، علما و رسانه ها در مبارزه با اين پديده شوم و محو آن در ولايت دايكندي گرديد.