داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان داوطلبی 6ام بی انترنت
اعلان تدارکات:فورم شماره 01-P اعلان داوطلبی انترنیت اداره ولایت دایکندی برای سال مالی 1399: اداره ولایت از تمام داوطبان واجد شرایط شبکه های مخابراتی دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی انترنت مورد ضرورت اداره دایکندی به سرعت(6mbps dedicate)...
Dec 11, 2019 Jan 01, 2020