اعلان داوطلبی 6ام بی انترنت

تاریخ نشر: Dec 11, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 01, 2020

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان تدارکات:فورم شماره 01-P

اعلان  داوطلبی انترنیت اداره ولایت دایکندی برای سال مالی 1399:

اداره ولایت از تمام داوطبان واجد شرایط شبکه های مخابراتی دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی انترنت مورد ضرورت اداره دایکندی به سرعت(6mbps dedicate) به طور 24 ساعته اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از مدیریت تهیه و تدارکات، آمریت تهیه و خدمات ریاست مالی و اداری و ویبسایت (www.daykundi.gov.af) بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان 1398/9/20 الی ساعت(10) بجه قبل از ظهر روز چهار شنبه تاریخ 1398/10/11 به مدیریت تهیه و تدارکات واقع شهرک جدید نیلی تعمیر اداری ولایت ارایه نمایند آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیریش نیست.

 

تضمین آفر به صورت نقدی مبلغ بیست هزار (20000) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز پنج شنبه به تاریخ 1398/10/12 ساعت 10 بجه قبل از ظهر در سالن کنفرانس اداره ولایت تدویر می گردد.

                                                                                                    با احــــــــــــــــــــــــــترام

                                                                                              سلمان انصاری مدیر تهیه و تدارکات و سرپرست ریاست مالی و اداری

 

           

           

       


     ایمیل آدرس:   sadiq_bigi120@yahoo.com